Stavební připravenost pro zahradní domky


Stavební povolení, ohlášení, oznámení nebo umístění stavby

Zákazník musí mít před montáží zahradního domku, chaty nebo dřevostavby vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení. Více informací a zda vůbec potřebujete pro Vámi vybranou dřevostavbu stavební povolení, ohlášení nebo oznámení Vám sdělí pouze příslušný stavební úřad, pod který spadá parcela, na níž chcete stavět. Jako dodavatelé Vám nejsme schopni sdělit, jaké povolení budete potřebovat. Po zákaznících stavební povolení vidět nechceme, s objednávkou potvrzujete, že "Objednatel má vyřízené veškeré dokumenty ke stavbě".

Stavební připravenost

Rozměrová přesnost základu dle základového plánu. Odklon od roviny nesmí být větší než 5 mm na 1 m délky (0,5%). Pro zateplené velké chaty betonová deska se základy, pro ostatní zahradní domky a chatky betonová deska. Kotvení lze provést pouze u betonových základů za předpokladu dostupnosti zdroje elektrické energie. V případě nemožnosti připravit betonový základ navrhneme jinou možmou variantu např.: pomocnou dřevěnou konstrukci, panely, dlaždice, příp. zpevněnou plochu. Pro tyto varianty také obdržíte základový plán, který zasíláme na vyžádání. V případě stavební nepřipravenosti či základu neodpovídajícímu základovému plánu, nebude montáž započata. Případné vícenáklady budou uhrazeny před dokončením montáže. Další nutnou podmínkou je dostatečný manipulační prostor pro chaty okolo základové desky (min. 1m). U zahradních domků by měl být manipulační prostor okolo desky cca 50 cm. Vždy byste měli být schopni dřevostavbu obejít a udělat opravné nátěry. Zajištění přívodu elektrické energie je nutné pouze u chat panelových zateplených a při kotvení dřevostaveb do betonové desky nebo patek.

Betonová deska

Betonová deska je nejvhodnější řešení pod zahradní domky. V terénu vytvořte jámu o hloubce 250 mm, kterou vyplňte štěrkem (výška 100 - 200 mm), frakce 16 - 32 mm. Štěrk zhutněte vibračním válcem nebo deskou, aby podloží bylo stabilní. Vybetonujte desku o síle 100 až 150 mm vyztuženou ocelovou KARI sítí 150 x 150 x 6 mm o půdorysných rozměrech zahradního domku nebo dřevostavby. Deska by neměla přesahovat přes vnější půdorysné rozměry dřevostavby. Důvodem přesné desky je zamezení zatékání dešťové vody pod dřevostavbu. Rovinu desky překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5 mm na 1 m délky (0,5%).Vrchní plocha desky musí být minimálně 50 mm nad terénem. Toto řešení je vhodné pro všechny zahradní domky. Povrch základové desky je dobré odizolovat IPA lepenkou. Toto provedení základů je ve všech ohledech nejlepší pro všechny domky a altány a zaručuje jejich dlouhou životnost.Zkontrolujte, zda jsou uhlopříčky u desky stejné. U obdélníku s rohy ABCD musí být délky AC a BD shodné. Pak máte pravoúhlou desku a ne lichoběžník.

Deska pro zahradní domky s podlahou

Betonová deska

Deska pro zahradní domky bez podlahy

Betonová deska bez podlahy

Zemní vruty

Zahradní domek Luka 300x350 Ekonomik s montáží na zemní vruty a nosné hranoly

Zemní vruty lze objednat pouze společně s jejich montáží. Součástí dodávky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnované nosné hranoly 10 x 10 cm. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 až 17 cm vysoko nad terénem. Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné, a to min. do hloubky 60 cm (používáme vruty o délce 65 cm). Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přiobjednat délkové nastavení vrutů). Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm anebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. Pokud si zákazník není jist skladbou terénu, je vhodné, aby oslovil geologa s žádostí o konzultaci. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů, resp. navrhnout potřebnou délku vrutu a typ vrutu pro dané podloží. Za zlomek času potřebný pro vykopání a vybetonování základů, založíme dřevostavbu na zemních vrutech. Základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané hlíny. Vruty jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž. Často se toto řešení používá u velkého sklonu pozmenku, kde se nevyplatí dělat betonovou desku. Maximální převýšení pozemku na půdorysu domku je 30 cm.

  Výhody zemních vrutů:
 • Rychlá montáž vrutů, bez výkopů a betonování.
 • Odpadá likvidace vykopané zeminy.
 • Možnost jejich pozdějšího odstranění či přemístění na jiné místo.
 • Nižší cena oproti betonové desce anebo betonovým pilířům.
 • Podlaha domku je takto ve vzduchu, což umožňuje proudění vzduchu pod chatkou. Tím nemůže domek vlhnout od spodu a to značně prodlužuje jeho životnost.
 • Jediná možnost dodání domku czela na klíč.

  Nevýhody zemních vrutů:
 • Lze je použít pouze tam, kde je zemina dobře propustná min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní. Ze strany zákazníka je nezbytný průzkum terénu - jeho prostupu.
 • Podlaha domku bude začínat cca v 10 až 17 cm výšce.
 • Toto řešení je možné pouze pro podloží které není kamenité a na skále.
 • Převýšení pozemku na půdorysu domku může být maximálně 30 cm.

Zemní vruty

Velkoformátové dlaždice a zámková dlažba

V terénu vytvořte jámu 180 mm hlubokou. Okraje jámy osaďte obrubníky a vyplňte štěrkem (ne kačírkem), spodní vrstva - frakce 32 mm a horní vrstva frakce 16 mm. Vrstvy štěrku řádně zhutněte, aby bylo podloží stabilní. Je nutné, aby chata stála min. 50 mm nad terénem. K tomu postačí betonové dlaždice. Betonové dlaždice si můžete objednat u naší společnosti. Jejich počet závisí na velikosti chaty. Vnější hrany dlaždic mohou být od sebe max. 50 cm. Dlaždice musí být rovnoměrně umístěny po celé ploše a ne pouze po obvodu!!! Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 100 cm (0,5 %). Tato technologie je vhodná pro menší rozměry chatek nebo nářaďových domků do 10 - 12 m2. U tohoto řešení nelze provést zavětrování stavby.

Tato plocha není považována za pevnou. V případě montáže na takovouto plochu zhotovitel nebere na sebe zodpovědnost za funkčnost dřevostavby. Do dlažby také nelze domek ukotvit.

Dlažba pro zahradní domky s podlahou

Betonová dlažba

Dlažba pro zahradní domky bez podlahy

Betonová dlažba bez podlahy

Betonové patky a pasy do zámrzné hloubky

Rýhy pro pasy proveďte souběžně se stěnou s dveřmi - zpravidla čelní stěna. Rozměr mezi pasy může být max. 50 cm pro podkladové hranolky. Pozor, udáváme někdy vnitřní a někdy vnější rozměry domků. Základy pro domky by měly být dělány dle vnějších rozměrů. Povrch pasu je dobré odizolovat IPA lepenkou. To samé platí i o patkách s tím, že jejich rozestup může být max. 50 cm pro podkladové hranolky a musí být rozmístěny po celé ploše pod domkem - nestačí pouze čtyři patky v rozích!!! Výstavba patek je velmi pracná a proto je doporučujeme používat pouze tam, kde je terén ve velmi strmém spádu, převýšení pozemku na půdorysu domku je více jak 30 cm. Výstavbu pasů a patek vždy konzultujte s výrobcem domku.

Tato plocha není považována za pevnou. V případě montáže na takovouto plochu zhotovitel nebere na sebe zodpovědnost za funkčnost dřevostavby.

Betonové patky do zámrzné hloubky

Betonové patky

Betonové patky do nezámrazné hloubky

Betonové patky do nezámrzné hloubky

Vytvořte v terénu několik jam o půdorysném rozměru 20x20 cm do nezámrazné hloubky dle nákresu na rozmístění betonových patek. Patky jsou umístěny v rozích půdorysu domku, pod nosnými stěnami i uprostřed dřevostavby tak, aby maximální vzdálenost mezi patkami nepřesáhla 100 cm. Zhotovte bednění, které bude minimálně 20 až 50 mm nad terénem a zároveň v rovině s ostatními patkami. Jámy vyplňte betonem tak, aby vršek všech patek byl v jedné rovině. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5mm na 1 m délky. Toto řešení je vhodné pro větší rozměry zahradních domků nebo chatek a chat. Často se toto řešení používá u velkého sklonu pozmenku, kde se nevyplatí dělat betonovou desku. Zahradní domek je montován na nosné hranoly o průřezu 10x10 cm, které nejsou standardní součástí dodávky zahradního domku.

Betonová deska s betonovým základem

Pro velké chaty se používá standardní betonový základ do nezámrazné hloubky a betonová deska o síle 20 cm proložená karisítí a opatřena hydroizolací proti zemní vlhkosti. Poklady pro zhotovení betonové desky se základy Vám dodáme při objednání nebo na vyžádání. Povrch základové desky musí být odizolován IPA lepenkou. Deska by měla být minimálně 50 mm nad okolním terénem.

Můžeme pracovat s cookies? Pro provoz webu používáme cookies. Můžeme pracovat s cookies? Pro provoz webu používáme cookies.
Můžeme pracovat s cookies?
Pro provoz webu používáme cookies.
Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak náš web používáte?